Ostschule Gera - Europaschule

unsere Partnerschule in Ceská Lípa

Die Partnerschaft mit der Schule in Ceská Lípa.

Seit 1995 pflegen wir intensiv die Beziehungen zur Partnerschule in Ceská Lípa. In den über 20 Begegnungen im Rahmen von Schüleraustausch lernten sich Schüler und Lehrer beider Schulen kennen und schätzen. So kam es zu gegenseitigen Ausstellungen von Kunstwerken beider Einrichtungen, zu Erfahrungsaustauschen zur Bildungspolitik beider Länder und anderen Aktivitäten, die darauf gerichtet waren, Land und Leute besser kennenzulernen.

Partnerschule

Es folgt die Vereinbahrung die beide Schulen miteinander getroffen haben in der Landessprache unserer Partnerschule.

Družební Smlouva

mezi
Základní školou Dr. M. Tyrše, Mánesova ul. 1526, Ceská Lípa
a
Státní školou, ul. Karla Liebknechta 56, Gera

Cíle spolupráce

Navázání prátelských vztahu mezi žáky obou škol
- Seznámení se zemí a lidmi, aplikace jazykových vedomostí v praxi.
- Seznámení se systémem vzdelávání, výmena zkušeností.
- Seznámení s pametihodnostmi zeme.
- Spolecná úcast na akcích školy a kulturním živote regionu.

Realizace vytcených cílu

Uskutecnit 1-2x rocne výmenné týdenní pobytové zájezdy, zejména pro žáky 5. a 6. tríd. Ubytování zajistit v rodinách. Zájezdy a jejich nápln budou pripraveny v souladu s požadavky vedení hostitelské školy. O programu zájezdu budou úcastníci v dostatecném predstihu informováni.
Obsahem zájezdu budou zejména:
- návštevy vyucovacích hodin
- exkurze do okolí mesta
- úcast na akcích školy
- návštevy kult. zarízení
Každá škola jmenuje ucitele, zodpovedného za fungování družební spolupráce. Ve škole v Gere: pan Sommer, ucitel dejepisu a zemepisu. V ZŠ. Dr. M. Tyrše: paní Hana Švorcová, ucitelka nemeckého jazyka a dejepisu.

S obsahem smlouvy o spolupráci byli seznámeni ped. pracovníci dne 23.1.1995.

V Ceské Lípe, dne 23.1.1995

Voit
reditel školy v Gere

Mgr. Zdenka Bajaková
reditelka ZŠ. Dr. M. Tyrše


Besucherstatistik