Ostschule Gera - Europaschule

Schulprofil tschechisch

Naše škola je stará témer 100 let. Navštevuje ji 400 žáku a vyucuje zde 45 ucitelu. Naše škola není daleko od centra mesta, je to asi 600 metru od radnice mesta.

Gera leží na východe Durynska je soucástí Spolkové republiky Nemecko
Mesto je situované do údolí reky "Weiße Elster". Gera má ca. 106 000 obyvatel, 1479 z nich jsou lidé cizí národnosti. V soucasné dobe se naše mesto pripravuje na "Bundesgartenschau" v roce 2007. Jedná se o spolkovou výstavu stovek ruzných druhu rostlin a moderne ekologicky upravených ohromných ploch v centru mesta.

Die Begriffe an der Sonne:
Ostschulsonnenlogo - Ostschule - slunecní logo
Schule erleben - školní prožitky
Tradition - tradice
Spaß, Sport, Spiel - sport, zábava, hry
Ceska Lipa - Ceská Lípa
Hoffnung - hodne nadeje
Erfolge - úspechy
Gewaltfreiheit - lidskost
Umwelt, Natur - ekologie
Rücksichtnahme - gentelmenství, ohleduplnost
Europa - Evropa
Leistung - radost z výkonu
Ausstrahlung - aura, vyzarování
O

stschule - slunecní logo - má zprostredkovávat radost a bezpecnost. Nikoho nenecháme ve štychu pri jeho snažení po dobrých výsledcích. Pomocnou ruku mu nabízejí výchovní poradci, trídní i ostatní ucitelé.

Š

kolní prožitky - užívat si školu je neco víc než vyucování. Vedle ucitelu prispívá každý svým talentem a nadáním k úspechu projektu, exkurzí, výletu a stejne tak k vytvárení stežejních bodu školního života.

T

radice píší historii školství. Urcují podobu našeho školního zarízení, spolupráce se spolkem "Ostschule Gera e. V." a místními firmami, úkolnícek naší školy a také oslavy s našimi absolventy.

S

port, zábava, hry nám pomáhají zlepšovat se pri plnení úkolu a cas na naší škole promenit v okamžiky nezapomenutelné.

C

eska Lipa Gera - zvláštní partnerství mest. Plníme a rozširujeme smlouvu o partnerství obou mest. Prátelé si spolecne povídají, spolecne se ucí a prožívají radost ze spolecné práce.

H

odne nadeje- nadeje pro nás znamená smerovat naše pohledy do budoucna, rychle vytvorit nové ucební plány, být vnímaví vuci nejnovejší technice a pripravit se na nadcházející období médií.

Ú

spechy, kterých jsme dosáhli spolecne s rodici a partnery školy nás posilují. Zkoušky - vrcholy -.výtvarná soutež - sportovní slavnosti - práce v odborech - jméno školy - projekt "otevrený školní dvur" a vežní hodiny.

L

idskost, tedy tolerance znamená to, že se žáci a ucitelé ucí spolecne rešit úkoly, vzájemne se podporují a snaží se navzájem akceptovat se svými silnými i slabšími stránkami. Pri tom nám pomáhá dodržování našeho školního rádu.

E

kologie príroda a clovek, který se muže ucit. Ekologická výchova není jen úkolem našich vycházek s vlastivednou tématikou, ale jeden ze stežejních bodu ve všech oblastech našeho bežného školního života.

G

entelmenství a ohleduplnost - potlacování násilí je jedno z našich nejvyšších prikázání. Ucíme se rešit konflikty na vecné úrovni. Stabilní základnou je pro to spravedlnost a demokracie.

E

Evropa- na prahu k novému tisíciletí. Budeme se dál snažit, abychom stvrzovali náš cestný titul "evropská škola".

R

adost z výkonu- ucení se stává potrebným a efektivním, když se docílí výkonu. Pri tom nám pomáhají projekty i studijní pobyty v Londýne a Eisenachu, a v neposlední rade pobyty v "školních domovech".

A

ura - vyzarování to pro nás znamená hledat a nacházet spojence, kterí nám pomáhají rozvíjet školu dál jako atraktivní kulturní centrum Východní ctvrti.


Besucherstatistik